Prava članova

Član Sindikata ostvaruje sljedeća prava:

 • besplatnu pravnu zaštitu i zastupanje pred organima, ako član traži,
 • zaštitu prava na rad, iz rada i po osnovu rada,
 • zastupanje u procesu pregovaranja i utvrdjivanja cijene rada, uslova rada,sigurnosti, zaposlenja i materijalnu i socijalnu sigurnost,
 • materijalnu pomoć iz fondova Sindikata,
 • sindikalno obrazovanje i osposobljavanje,
 • istinito informisanje o sindikalnoj aktivnosti,
 • organizovanu povoljniju nabavku osnovnih životnih potrebština i zimnice.

Pravna zaštita obuhvata:

 • sporove između zaposlenika – članova sindikata i poslodavaca, koji proizilaze iz radnog odnosa i sporova u slučaju nesreče na radu,
 • sporovi iz sindikalnog djelovanja, suodlučivanja, zdravtsvenog penziojskog-invalidskog osiguranja,
 • krivične postupke koji se vode protiv članova sindikata, ako se odgovornost odnosi na jedno djelo,
 • sve druge slučajeve koji nisu gore navedeni, a za koje se ocjeni opravdana potreba za pravnom zaštitom