Zakoni u primjeni

U borbi za ostvarenje radničkih prava vrlo je važno poznavati prava koja su radniku zagarantovana zakonom.
Za radnike u BiH relevantne su odredbe sljedećih zakona:

i

Zakon o radu FBiH

i

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu

i

Zakon o zaštiti na radu

i

Zakon o vijeću zaposlenika FBiH

i

Zakon o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica

Dodatni zakoni

i
Zakon o doprinosima
i
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona MIO
i
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji mirovinskog invalidskog osiguranja
i
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama socijalne zaštite
i
Zakon o jedinstvenom sistemu registracije kontrole i naplate doprinosa
i
Zakon o organizaciji mirovinskog invalidskog osiguranja
i
Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom
i
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
i
Zakon o porezu na dohodak
i
Zakon o posredovanju u upošljavanju
i
Zakon o štrajku
i
Uredba o izmjenama i dopuni uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH

Konvencije MOR-a

Konvencije Međunarodne organizacije rada koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina možete preuzeti na slijedećim linkovima:

C2 Konvencija o nezaposlenosti, 1919
C13 Konvencija o upotrebi olovnog bjelila (u bojenju), 1921
C17 Konvencija o obeštećenju radnika (u slučaju nesreće), 1925
C19 Konvencija o jednakom tretmanu (obeštećenju u slučaju nesreće), 1925
C25 Konvencija o osiguranju u slučaju bolesti (poljoprivreda), 1927
C29 Konvencija o prisilnom radu, 1930
C45 Konvencija o radu pod zemljom (žene), 1935
C80 Konvencija o finalnoj reviziji članova, 1946
C87 Konvencija o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje, 1948
C89 Konvencija o noćnom radu žena (revidirana), 1948
C91 Konvencija o plaćenom odmoru pomoraca (revidirana) 1949
C97 Konvencija o migraciji u cilju zapošljavanja, 1949
C100 Konvencija o jednakim nadoknadama, 1951
C105 Konvencija o ukidanju prinudnog rada, 1957
C111 Konvencija o diskriminaciji u zaposljavanju i zanimanju, 1958
C119 Konvencija o zaštiti mašina
C122 Konvencija o politici zapošljavanja, 1964
C131 Konvencija o utvrđivanju minimalnih plaća, 1970
C135 Konvencija o radničkim predstavnicima, 1971
C138 Konvencija o najnižoj dobi za zaposlenje, 1973
C140 Konvencija o plaćenom odsustvu radi stručnog usavršavanja, 1974
C143 Konvencija o radnicima migrantima (dopunske odredbe) 1975
C148 Konvencija o radnoj okolini (zagađenje vazduha, buka i vibracije) 1977
C154 Konvencija o promociji kolektivnog pregovaranja, 1981
C156 Konvencija koja se odnosi na radnike sa obiteljskim obavezama
C159 Konvencija o profesionalnoj rehabilitaciji i zaposljavanju invalida, 1
C162 Konvencija o azbestu, 1986
C175 Konvencija o radu s nepunim radnim vremenom, 1994
C177 Konvencija o radu kod kuće
C182 Konvencija o najgorim oblicima dječijeg rada, 1999
C184 Konvencija o sigurnosti i zdravlju u poljoprivredi, 2001
C187 Konvencija o promotivnom okviru zastite na radu 2006
C12 Konvencija o obeštećenju radnika (poljoprivreda), 1921
C14 Konvencija o sedmičnom odmoru (u industriji), 1921
C18 Konvencija o naknadi radnika za profesionalna oboljenja, 1925
C24 Konvencija o osiguranju u slučaju bolesti(industrija), 1927
C27 Konvencija o obilježavanju tereta, 1929
C32 Konvencija o zaštiti dokerskih radnika u slučaju nesreće (revidirana)
C48 Konvencija o očuvanju penzionih prava radnika migranata, 1935
C81 Konvencija o inspekciji rada, 1947
C88 Konvencija o službama zapošljavanja, 1948
C90 Konvencija o noćnom radu djece (revidirana), 1948
C94 Konvecnija o radnim kaluzulama (javni ugovori), 1949
C98 Konvencija o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje, 1949
C102 Konvencija o najnižim standardima soc.sigurnosti
C106 Konvencija o nedjeljnom odmoru, 1957
C116 Konvencija o finalnoj verziji članova iz 1961.godine
C121 Konvencija o naknadama za slučaj povrede na radu, 1964
C129 Konvencija o inspekciji rada u poljoprivredi, 1969
C132 Konvencija o plaćenom godišnjem odmoru (revidirana) 1970
C136 Konvencija o zaštiti od trovanja benzolom, 1971
C139 Konvencija o profesionalnim kanceroznim oboljenjima, 1874
C142 Konvencija o razvoju ljudskih resursa, 1975
C144 Konvencija o tripartitnim konsultacijama (međunarodnim radnim standard
C151 Konvencija o radnim odnosima javne službe 1978
C155 Konvencija o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu
C158 Konvencija o prestanku radnog odnosa, 1982
C161 Konvencija o službama medicine rada, 1985
C174 Konvencija o sprečavanju većih ind.nezgoda, 1993
C176 Konvencija o sigurnosti i zdravlju u rudnicima,1996
C181 Konvencija o privatnim agencijama za zapošljavanje, 1997
C183 Konvencija o reviziji Konvencije o zaštiti materinstva 1952., 2000
C185 Konvencija o identifikacionim dokumentima mornara
MLC Konvencija o radu pomoraca 2006