SEKCIJA
ŽENA I
OMLADINE

SEKCIJA ŽENA 

Sekcija žena je organizacija u sklopu SSŠPDP BiH koja ima za cilj okupljanje žena-članica sindikata, borbu za unaprjeđenje njihovih prava, uključivanje žena u sve sindikalne aktivnosti i ostvarivanje pune ravnopravnosti žena sa muškarcima.

Programom rada Sekcije žena SSŠPDP BiH utvrđuju se sljedeće aktivnosti:

 1.  Osnivanje aktiva žena, članica sindikata, u sindikalnim podružnicama i kantonima i pružanje pomoći u izradi njihovih programa rada, formiranja inicijativnih odbora i drugih programskih dokumenata;
 2. Organizovanje seminara i drugih oblika edukacije žena – članica Sindikata;
 3. Uključivanje žena u sve sindikalne aktivnosti koje organizuje SSŠPDP BiH;
 4. Osiguranje odgovarajuće zastupljenosti žena u organima SSŠPDP BiH, odnosno povećanje broja žena u organima SSŠPDP BiH, a naročito u organima sindikalnih organizacija;
 5. Animiranje žena da se učlanjuju u sindikat i da ravnopravno ostvaruju i izvršavaju sindikalna prava i obaveze, odnosno uključivanje žena u sindikalne akcije i borbu za bolji položaj zaposlenih;
 6. Pružanje pomoći ženama u zaštiti njihovih radnih prava, socijalnoj zaštiti i materijalnoj zaštiti porodice, s posebnim osvrtom na pružanje pomoći ženama u trudnoći i majkama sa malom djecom i samohranim majkama;
 7. Obezbjeđenje veće zaštite specifičnih prava i interesa žena kroz kolektivne ugovore, zatim njihovo uključivanje u kolektivno pregovaranje i primjenu kolektivnih ugovora;
 8. Sprječavanje svih oblika diskriminacije i mobinga prema ženama i ostvarivanje pune ravnopravnosti žena sa muškarcima, a naročito iznalaženje načina za sprečavanje nasilja nad ženama i slučajeva nasilja u porodici;
 9. Organizovanje kulturnih, sportskih, radnih i drugih manifestacija žena i razvijanje svijesti o potrebi uključivanja žena u sve društvene procese kako u zemlji, tako i u svijetu;
 10. Učešće žena, članica SSŠPDP BiH, u programima, seminarima i drugim aktivnostima u okviru Saveza samostalnih sindikata BiH i drugih domaćih i međunarodnih sindikata i asocijacija;
 11. Saradnja sa predstavnicima žena drugih domaćih i međunarodnih sindikata i udruženja koja se zalažu za poboljšanje položaja žena i njihovo unaprjeđenje;
 12. Informisanje žena putem web-stranice SSŠPD BiH, kao i putem dopisa, brošura i letaka SSŠPDP BiH;
 13. Obavljanje drugih poslova i zadataka koji proizilaze iz programa i dokumenata SSŠPDP BiH;.

Ovaj Program rada Sekcije žena Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH je polazište za izradu godišnjih programa Sekcije žena SSŠPDP BIH u periodu oktobar 2012. – oktobar 2016. godine,  u kojima će se određivati konkretni zadaci i precizirati način njihove realizacije.

Skupština Sekcije žena Sindikata održana je 15.  oktobra 2012. godine i za članice Izvršnog odbora izabrane su:

 1. Zenajda Šeremet – Zavidovići (ŠPD Zeničko-Dobojskog Kantona), predsjednica
 2. Bediha Alukić – Bihać (ŠPD “Unsko-sanske šume”), zamjenica
 3. Nađa Đana – Maglaj (Natron-Hayat d.o.o.), članica
 4. Emira Dedić – Sarajevo (KJP “Sarajevo-šume”), članica
 5. Mirsada Čorbić – Kladanj (Šume Tuzlanskog kantona d.d.), članica

SEKCIJA OMLADINE

Sekcija mladih je vanstranačka i vanpolitička organizacija u okviru Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH (SSŠPDP BiH), čiji je cilj okupljanje sadašnjih i budućih mladih članova sindikata i borba za ostvarivanje njenih zadataka u ovoj populaciji.

Programom rada Sekcije mladih SSŠPDP BiH utvrđuju se sljedeće aktivnosti:

 1. Animiranje mladih zaposlenika u članstvo Sindikata;
 2. Osnivanje aktiva mladih članova sindikata u sindikalnim podružnicama i kantonima i pružanje pomoći u izradi njihovih programa rada, formiranja inicijativnih odbora i drugih programskih dokumenata;
 3. Uključivanje mladih u sve sindikalne aktivnosti koje organizuje SSŠPDP BiH;
 4. Osposobljavanje mladih članova za sindikalni rad, njihovo masovno uključivanje u rad sindikata u sindikalnoj podružnici i osposobljavanje za funkciju sindikalnog povjerenika;
 5. Osiguranje odgovarajuće zastupljenosti mladih u organima SSŠPDP BiH;
 6. Organizovanje seminara i drugih oblika edukacije mladih, te  izrada brošura, letaka o pravima iz osnova rada i o sindikalnoj aktivnosti;
 7. Upoznavanje javnosti sa specifičnim problemima mladih zaposlenika u sektorima šumarstva, drvoprerađivačke industrije i papirne industrije.
 8. Poticanje poslodavaca da u privrednim društvima više angažuju mlade, da koriste olakšice i programe za zapošljavanje mladih koje nude Federalni i kantonalni zavodi za zapošljavanje te da omoguće mladim zaposlenicima sticanje radnog iskustva u obavljanju poslova određenog zanimanja, te zalaganje za zapošljavanje mladih u privrednim društvima na neodređeno vrijeme;
 9. Afirmacija i zaštita specifičnih profesionalnih, radnih, socijalnih i sindikalnih prava i interesa mladih zaposlenika u sektoru šumarstva, prerade drveta i papira;
 10. Angažovanje na rješavanju problema pri zapošljavanju mladih;
 11. Sprječavanje svih oblika diskriminacije prema mladima, borba za dosljednu primjenu propisa o posebnoj zaštiti mladih na radu;
 12.  Organizovanje kulturnih, sportskih, radnih i drugih manifestacija mladih i razvijanje svijesti i potrebi njihovog uključivanja u sve društvene procese, kako u zemlji, tako i u svijetu;
 13. Značajnije uključivanje mladih u kolektivno pregovaranje i primjenu radnog i socijalnog zakonodavstva;
 14. Učešće mladih sindikalnih predstavnika SSŠPDP BiH u programima, seminarima i drugim aktivnostima u okviru Saveza samostalnih sindikata BiH i drugih domaćih i međunarodnih sindikata i asocijacija;
 15. Saradnja sa predstavnicima mladih drugih domaćih i međunarodnih sindikata i udruženja koja se zalažu za poboljšanje položaja mladih i njihovo unaprjeđenje;
 16. Borba za zaštitu čovjekove sredine;
 17. Informisanje mladih putem web-stranice SSŠPD BiH, dopisa, brošura i letaka SSŠPDP BiH.
 18. Obavljanje drugih poslova i zadataka koji proizilaze iz programa i dokumenata SSŠPDP BiH;

Ovaj Program rada Sekcije mladih Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH je polazište za izradu godišnjih programa Sekcije mladih SSŠPDP BIH u periodu oktobar 2012. – oktobar 2016. godine,  u kojima će se određivati konkretni zadaci i precizirati način njihove realizacije.

Skupština Sekcije mladih održana je 15. oktobra 2012. godine i za članove Izvršnog odbora izabrani su:

 1. Asmir Šahinović – Maglaj (Natron-Hayat d.o.o.), predsjednik
 2. Indira Alihodžić – Sarajevo (KJP “Sarajevo-šume”), zamjenik
 3. Amel Mazalović – Kladanj (Šume Tuzlanskog kantona d.d.), član
 4. Mirza Ahmetak – Donji Vakuf (ŠPD “Srednjobosanske šume” – Šumarija Fojnica), član
 5. Amir Halilović – Olovo (ŠPD “Srednjobosanske šume” – Šumarija Olovo), član