Organizacija sindikata

RUKOVODSTVO SINDIKATA

Lejla Ćatić
dipl. pravnik

Predsjednik
Predsjedavanje i zastupanje, organizovanje, rukovođenje, tarifna i privredna politika

PREDSJEDNIŠTVO SINDIKATA

Predsjedništvo je koordinaciono tijelo Glavnog odbora i čine ga predsjednici kantonalnih odbora.

Predsjednik Sindikata je po funkciji i predsjednik Predsjedništva.

Članovi predsjedništva su:

 1. Plećan Rešid
 2. Jazvin Mirsad
 3. Didović Edin
 4. Custović Ramiz
 5. Mehić Kasim

Zadaci Predsjedništva utvrdjeni su Članom 42. Statuta i odnose se, uglavnom, na pripremanje sjednica Glavnog odbora i provodjenje Programa rada Glavnog odbora, odluka, stavova i zaključaka Kongresa, Glavnog odbora, Nadzornog odbora i Statutarne komisije

Nadležnosti i područje djelovanja Glavnog odbora utvrđeno je Članom 40. Statuta SSŠPDP BiH.

KONGRES SINDIKATA

Kongres je najviši organ Sindikata.

Kongres se održava svake četiri godine. Odluku o održavanju kongresa donosi Glavni odbor Sindikata najkasnije tri mjeseca prije održavanja Kongresa.

Kongres čine povjerenici i članovi Sindikata, izabrani u podružnicama, članovi Glavnog odbora, Nadzornog odbora, Statutarne komisije SSŠPDP BiH i članovi najviših organa Sindikata.

Broj članova kongresa i način njihovog izbora utvrdjuje Glavni odbor Sindikata posebnom odlukom. Kongresu prethode izborne skupštine i izbori u podružnicama Sindikata. Za delegate mogu biti birani samo članovi Sindikata koji na dan izbora imaju najmanje dvogodišnji neprekidni staž u ovom Sindikatu i za to vrijeme plaćenu članarinu, a iz podružnice koja redovno uplaćuje članarinu.

Delegati koji nisu izabrani prema Odluci, nemaju pravo na Kongresu služiti se svojim mandatom.

Područje djelovanja i zadaci kongresa utvrdjeni su Statutom SSŠPDP BiH, član 35. i 36.

GLAVNI ODBOR

Glavni odbor Sindikata je najveći organ ovog Sindikata između dva kongresa.

Članovi Glavnog odbora Sindikata su po funkciji izabrani kantonalni – županijski – regionalni predsjednici i predsjednik Sindikata.

Odlukom Glavnog odbora Sindikata utvrdjuju se broj, kriterij i način izbora članova Glavnog odbora. Najkasnije tri mjeseca prije održavanja izbora za organe Sindikata, Glavni odbor Sindikata je dužan raspisati izbore, poštujući pravila o izborima. Glavni odbor Sindikata broji 17 članova, od toga su 3 žene. Odobren je mandat za 9 članova.

Članovi Glavnog odbora su:

 1. Lejla Ćatić, predsjednik
 2. Gospa paripović, član
 3. Ramiz Čustović, član
 4. Rešid Plećan, član
 5. Edin Didović, član
 6. Kasim Mehić, član
 7. Šemsudin Bradarić, član
 8. Mirsad Jazvin, član
 9. Zijad Topalović, član
 10. Ismet Kozlica, član
 11. Seid Dervišić, član

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor Sindikata obavlja nadzor nad imovinom i finansijskim poslovanjem ovog Sindikata. Nadzorni odbor Sindikata sastoji se od predsjednika i dva člana.

Članove Nadzornog odbora bira Kongres i za svoj rad odgovaran je Kongresu. U slučaju potrebe za naknadnim izborima za Nadzorni odbor u razdoblju izmedju dva kongresa, izbore provodi Glavni odbor Sndikata.

Nadzorni odbor nadzire ostvarivanje utvrdjene finansijske politike sindikata, kontroliše finansijsko poslovanje u svim dijelovima Sindikata, te kontrole namjenskog trošenja sredstava i imovine u ovom Sindikatu, kao i obračuna i uplate članarine u skladu sa odlukom Glavnog odbora o njenoj raspodjeli.

Sastav Nadzornog odbora:

 1. Redžo Kurić
 2. Amila Spahić
 3. Alema Bajraktarević

STATUTARNA KOMISIJA

Statutarnu komisiju Sindikata od pet članova bira Kongres.

Za svoj rad odgovara Kongresu. Potrebne naknadne izbore za Statutarnu komisiju, izmedju dva kongresa, provodi Glavni odbor.

Statutarna komisija tumači, analizira, ocjenjuje i donosi odluke o usklađenosti sa Statutom, predlaže izmjene i dopune Statuta, kontroliše primjenu Statuta, razmatra i rješava žalbe statutarnog karaktera, član 46. Statuta SSŠPDP BiH.

Sastav Statutarne komisije:

 1. Anarma Muslić
 2. Alen Memić
 3. Lejla Pilica
 4. Muris Abazović
 5. Admir Mustafić