Aktiviraj se!

postani član
Online formular

Članstvo

Članstvo u Sindikatu je dobrovoljno. Članovi Sindikata mogu postati svi zaposleni na području organizacije, bez obzira na nacionalnu pripadnost, političko i vjersko uvjerenje, zanimanje, struku i pol.

U Sindikat mogu pristupiti i članovi iz drugih grana i djelatnosti na temelju vlastitih interesa. Radnici se učlanjuju na osnovu svojih interesa, prihvatajući Statut, Program i odluke Sindikata, kao obavezujuće.

Učlanjivanje se vrši u sindikalnoj podružnici davanjem pismene izjave – potpisivanjem pristupnice. Članu Sindikata na odsluženju vojnog roka ne prestaje članstvo i za to vrijeme ne plaća članarinu. Ako prilikom pristupa dodje do bilo kakvih nesuglasica, poteškoća i problema, tada o tome odlučuje povjerenik podružnice. Protiv odluke povjerenika, u roku od trideset dana nakon dobijanja odluke, može se uputiti žalba Statutarnoj komisiji ovog Sindikata, koja donosi konačnu odluku.

Izuzetno, član Sindikata može biti i pojedinac, ukoliko u privrednom društvu nije formirana sindikalna podružnica. Član sindikata iznos članarine od 1% , od ukupno ostvarenih primanja po osnovu neto plaće isplaćenih radniku – članu sindikata u toku mjeseca, odnosno od ukupnog mjesečnog iznosa naknade koju radnik – član sindikata prima za vrijeme bolovanja duže od 42 dana uplaćuje SSŠPDP BiH kvartalno. Članarina se uplaćuje na blagajni Centrale SSŠPDP BiH ili putem uplatnice na račun SSŠPDP BiH.

Postani član sindikata!

Ukoliko želite postati član kao pojedinac, popunite online formular
sa traženim podacima.

Predlošci obrazaca

Obrazac za odluku o izboru novog povjerenika

Obrazac za odluku o organizovanju sindikalne podružnice

Pravila sindikalne podružnice

Uputstvo o organizovanju