ZUHDIJA MAHMUTOVIĆ ZA TV HAYAT (2): SA OVIM BROJEM INSPEKTORA NE MOGU SE VALJANO KONTROLISATI USLOVI NA RADU

20.04.2021. | Novosti

U drugom dijelu intervjua za TV Hayat predsjednik Udruženja za unaprjeđenje zaštite na radu Zuhdija Mahmutović je između ostalog rekao:

Sama provedba Zakona o zaštiti na radu je ključni faktor za poboljšanje radnih uslova. Međutim, postavlja se pitanje da li će veće kazne natjerati odgovorne da se pridržavaju mjera koje su propisane zakonom. Tu će biti dosta problema, obzirom da je inspekcija koja vrši nadzor nad primjenom svih zakona i podzakonskih akata brojčano jako slaba.

Recimo, u Kantonu Sarajevo koji zapošljava 170.000 hiljada radnika, imamo 1,5 inspektora, a evropska norma je jedan inspektor na 25.000 zaposlenih. U Zenici su angažovana tri inspektora, u Tuzli dva, u Mostaru jedan itd. Znači, taj broj ne može imati preventivni uticaj.

Sama inspekcija prvenstveno predstavlja preventivnu mjeru, a i kompletan zakon je preventivnog karaktera. Glavna uloga inspekcije prije svega mora biti preventiva, a ne kažnjavanje. Međutim, ovaj broj inspektora nije u mogućnosti preventivno djelovati. Oni će, kao i do sada, uglavnom ići na uviđaje, podnositi kaznene prijave i kažnjavati. Kazne su vrlo rigorozne i iznose do 15.000 KM i predviđene su, kako za firmu kao odgovornu instancu, tako i za odgovorno lice kod poslodavca.

Te mjere bi trebale doprinijeti poboljšanju uslova na radu, pod uslovom da se stvori adekvatan nadzor nad primjenom zakona i podzakonskih propisa. Mislim da su na tom polju već obavljeni odgovarajući razgovori sa inspektoratom i da će se pomenuti broj inspektora povećati, jer, objektivno gledano, ovakvo stanje ne može zadovoljiti potrebe nadzora tolikog broja privrednih subjekata.