SEDMI DAN MEĐUNARODNE KAMPANJE „16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA“: “ZAUSTAVIMO RODNO ZASNOVANO NASILJE U SVIJETU RADA!”

SEDMI DAN MEĐUNARODNE KAMPANJE „16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA“: “ZAUSTAVIMO RODNO ZASNOVANO NASILJE U SVIJETU RADA!”

I ove godine se Samostalni sindikat šumarstva prerade drveta i papira BiH pridružuje kampanji „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ koja se u svijetu redovno obilježava od 25. novembra do 10. decembra. Borba protiv rodno zasnovanog nasilja u svijetu rada je jedan od fokusa sindikalnog djelovanja te naš sindikat tome posebno posvećuje pažnju u sklopu svojih aktivnosti. Ova problematika je bila i jedna od glavnih tema manifestacije “Sindikalna škola 2022” koju je naš sindikat održao 4. i 5. novembra.

U svijetu je 25. novembar proglašen Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i potrebno ga je obilježiti tako da se osude svi oblici rodno zasnovanog nasilja, od nasilja u porodici, silovanja, seksualnog uznemiravanja, do nasilja počinjenog od strane države, uključujući i torturu i zlostavljanje žena političkih zatvorenica jer  predstavljaju kršenje ljudskih prava.

Kampanja „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ treba da dovede u fokus svog rada okvir ljudskih prava i koristi ga kako bi osigurala da državni i nedržavni akteri pokažu odgovornost za nasilje nad ženama.

Poražavajući su podaci da svaka peta odrasla žena, tokom svog života, bar jednom bude žrtva fizičkog nasilja, dok svaka deseta žena  bude žrtva seksualnog nasilja.

Prije 60 godina usvojena je Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima koja u članu 1. naglašava da se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima i od tada se 10. decembar obilježava kao Međunarodni dan ljudskih prava

Dovodeći u vezu ova dva datuma naglašava se potreba uklanjanja svih oblika nasilja nad ženama koje predstavlja pitanje zaštite ljudskih prava i da akti nasilja nad ženama nisu ništa drugo do kršenje ljudskih prava. Tema ovogodišnje kampanje na svjetskom nivou je “Zaustavimo rodno zasnovano nasilje u svijetu rada!”, kako bi se nastavilo sa targetiranjem institucija u kojima je zastupljeno rodno zasnovano nasilje i vršiti pritisak na njih putem uvođenja sistemskih promjena. U BiH žene nemaju zvanične podatke o tome da li su manje ili isto plaćene od muškaraca za isti posao (zadnji podaci datiraju iz 2006. godine). U BiH su žene suočene sa problemom nezaposlenosti. Žene u BiH nemaju pristupa povjerljivom i sigurnom sistemu podnošenja žalbi u vezi s diskriminacijom na osnovu spola ili seksualnim uznemiravanjem na radnom mjestu. BiH, takođe nije uspostavila sistem zaštite prava žena koje koriste porodiljsko odsustvo niti je unaprijedila zaštitu prava na naknade tokom porodiljskog odsustva. Opšte mjere štednje ne uzimaju u obzir položaj i prava žena koje nose ekonomiju brige i direktno prebacuju teret pronatalitetnih politika na žene.

Život bez nasilja i diskriminacije je pravo i obaveza svih nas!

Izvor: arsbih.gov.ba i fondacijacure.org

ČESTITKA SSŠPDPBIH POVODOM DANA DRŽAVNOSTI BIH: DOSTOJANSTVEN RAD – DOSTOJANSTVENA DRŽAVA

ČESTITKA SSŠPDPBIH POVODOM DANA DRŽAVNOSTI BIH: DOSTOJANSTVEN RAD – DOSTOJANSTVENA DRŽAVA

Državu čine ljudi koji je svojim trudom i radom stvaraju. Ako učinimo sve što možemo da omogućimo dostojanstven rad i život našeg čovjeka, sačuvat ćemo i dostojanstvo naše države. U nadi da ćemo u tome uspjeti, Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH svim građankama i građanima, radnicama i radnicima upućuje čestitke i izražava sve najbolje želje povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST MEĐUNARODNE KONFEDERACIJE RADNIKA U GRAĐEVINARSTVU I DRVNOJ INDUSTRIJI (BWI): SVJETSKO FUDBALSKO PRVENSTVO U KATARU I BORBA ZA DOSTOJANSTVEN RAD: UŽASAVAJUĆA ŠUTNJA O TEMI BUDUĆNOST I PRAVA RADNIKA-MIGRANATA

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST MEĐUNARODNE KONFEDERACIJE RADNIKA U GRAĐEVINARSTVU I DRVNOJ INDUSTRIJI (BWI): SVJETSKO FUDBALSKO PRVENSTVO U KATARU I BORBA ZA DOSTOJANSTVEN RAD: UŽASAVAJUĆA ŠUTNJA O TEMI BUDUĆNOST I PRAVA RADNIKA-MIGRANATA

U sklopu učešća u globalnim kampanjama svoje krovne organizacije, Međunarodne konfederacije radnika u građevinarstvu i drvnoj industriji (BWI) Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH prenosi sljedeće saopštenje:

Nakon više od decenije kampanje za dostojanstven rad u vezi sa organizacijom Svjetskog fudbalskog prvenstva u Kataru 2022. god., dva dana prije početka ovog međunarodnog turnira, Međunarodna konfederacija radnika u građevinarstvu i drvnoj industriji (BWI) u okviru svog saopštenja želi naglasiti da je postignut napredak u ispunjenju obećanja u vezi sa obezbjeđenjem dostojanstvenog rada za migrantske radnike i apelima upućenim katarskim vlastima cilju jačanja prava ove populacije, te apelima za uspostavu centra za migrantske radnike koji bi omogućio da migrantski radnici dobiju pravo glasa pri određivanju vlastite sudbine. To je teret zadatka koji snosi Katar i ostatak svijeta te problematika koja će trajati i u godinama nakon samog prvenstva. Međutim, do današnjeg dana nema naznaka da je na ovom planu došlo do istinski trajnih promjena.

BWI je sve do 2016. godine „pokazivao crveni karton“ u vezi sa kampanjom FIFA-a za organizaciju prvenstva u Kataru. Ova praksa je promijenjena nakon što su uloženi odgovarajući napori i uspostavljen dijalog sa katarskim vlastima te nakon što je kroz partnerstvo sa Vrhovnim komitetom za organizaciju i baštinu svjetskog prvenstva (Supreme Committee for Delivery and Legacy (SC)) ostvarena saradnja u oblasti stvaranja standarda dostojanstvenog rada na građevinskim projektima u sklopu organizacije svjetskog prvenstva, pri čemu su djelatnici BWI-ja dobili priliku da rade na terenu.

FIFA je usvojila politiku poštivanja ljudskih prava, a BWI je dobio mogućnost da ima svoje predstavnike u odgovarajućem organu za nadzor napretka u pomenutoj oblasti. U sklopu navedene politike FIFA naglašava svoju posvećenost poštivanju svih međunarodno priznatih ljudskih prava i promovisanju njihove zaštite. To uključuje podršku, pridruživanje i održavanje reformnog procesa te omogućavanje daljnjih napredaka u zaštiti ljudskih prava migrantskih radnika u Kataru u periodu prije i poslije 2022. godine. Međutim, FIFA-ina posvećenost ljudskim pravima više ne predstavlja prioritet u onoj mjeri koju je predstavljala u trenutku kada su usvajane smjernice i strategije u pomenutoj oblasti. Činjenica je da postoji temeljni sukob između politike borbe za ljudska prava i pristupa problemima po principu „biznis kao i obično“.

BWI je više puta odao priznanje za napretke koje je katar ostvario po pitanju zakonske regulative iz oblasti rada.Međutim, potrebno je izvršiti daljnja poboljšanja u području implementacije, inspekcije i sprovedbe propisa o zaštiti radnika. Uprkos promjenama zakonske regulative, bwi je u svom radu sa migrantskim radnicima kod brojnih poslodavaca uočio primjere kršenja zakona i ljudskih prava te praksi nepravednog postupanja koje su trebale biti ukinute u sklopu najavljivanih reformi. Postoje ozbiljni propusti, ali primjeri saradnje između BWI-ja i katarskih vlasti koji su služili kao temelj za uspostavu reformskog procesa. Imajući u vidu probleme, ali pozitivnu tradiciju saradnje, BWI je mišljenja da je u cilju održivih reformi veoma važno postići sporazum prije završetka svjetskog prvenstva u sljedećim oblastima:

Uspostava i priznanje centra za migrantske radnike kako bi se održao napredak i kontinuitet napora u borbi za njihova prava te kao podrška radnicima da razviju svoje kapacitete, upoznaju svoja prava predviđena katarskim zakonskim propisima, preuzmu rukovodeće pozicije u svojim oblastima te razviju i druge vještine. Ideja centra je dobila podršku globalne fudbalske zajednice i mnogobrojnih organizacija za borbu za ljudska prava.

– Konsolidacija i implementacija napredaka postignutih od strane SC-a po pitanju zdravstvenih standarda i standarda bezbjednosti na radu u sklopu građevinskih projekata poduzetih u okviru priprema za svjetsko prvenstvo te njihovo proširenje na cjelokupni građevinski sektor u Kataru.

Efektivna implementacija zajedničkog memoranduma o razumijevanju zaključenog između BWI-ja i katarskog ministarstva rada u cilju poštivanja i implementacije reformi u oblasti rada, podizanja svijesti, edukacije, primjene odgovarajućih postupaka ulaganja pritužbi od strane radnika na neodgovarajuće uslove na radu i uspostavljanje institucije Foruma za lidere radničkih zajednica koji bi predstavljao organizovani glas zajednica migrantskih radnika u Kataru. Za žaljenje je činjenica da na početku svjetskog prvenstva BWI još uvijek nije dobio odgovor niti su poduzete bilo kakve pozitivne inicijative po gore pomenutim pitanjima. Umjesto toga suočavamo se sa užasavajućom šutnjom.

Fudbalskim rječnikom rečeno, migrantski radnici igraju produžetke, a rezultat se još uvijek ne zna. 18. decembra će svjetsko prvenstvo biti završeno, a navijači će se vratiti svojim kućama.

Ali migrantski radnici će ostati. Oni će nastaviti da grade i vrše ostale aktivnosti koje će doprinositi napretku i prosperitetu Katara.

BWI će nastaviti pružati podršku migrantskim radnicima u Kataru i nakon završetka Svjetskog prevenstva 2022. godine, sve dok njihova ljudska prava ne budu u potpunosti ostvarena, zaštićena i poštovana.

POSJETA CENTRALE SSŠPDP BIH ČLANSTVU UNSKO-SANSKOG KANTONA

POSJETA CENTRALE SSŠPDP BIH ČLANSTVU UNSKO-SANSKOG KANTONA

U okviru plana redovnih posjeta terena, članova i članica sindikanih podružnica SSŠPDP BIH, predsjednica SSŠPDP BiH, sa predsjednikom Kantonalnog odbora USK i saradnicom u centrali SSŠPDP BiH su 12. i 13.10.2022. godine posjetili podružnice na području Unsko-sanskog kantona. Održani su sastanci u više sindikalnih podružnica u Ključu, Bosanskom Petrovcu, Cazinu, Bihaću i Bosanskoj Krupi. Cilj posjete je praćenje rada sindikata na terenu, implementacija zakona i drugih propisa, informisanje o problemima i izazovima sa kojima se u svom radu suočava članstvo, kao i sindikalna rukovodstva podružnica. PRAKSA SSŠPDP BIH JE Povezivanje članstva i stalni kontakt sa sindikalnim rukovodstvom podružnica i članstvom u cilju bolje informisanosti i blagovremenog djelovanja.

Na proširenim sastancima u sindikalnim podružnicama, članovi Sindikata su upoznati s aktivnostima koje je Sindikat realizovao u proteklom periodu, a naročito u vezi sa kolektivnim pregovaranjem, te aktivnostima borbe za usklađivanje plaća shodno porastu troškova života. Ukazano je na značaj kolektivnog pregovaranja i potpisanog Kolektivnog ugovora u ŠPD “USŠ” koji je već godinu dana na snazi. Generalno gledajući, članstvo svih sektora pokriveno je kolektivnim ugovorima. Članstvo drvne i papirne industrije pokriveno je granskim Kolektivnim ugovorom, dok su za sektor šumarstva potpisani kolektivni ugovori na razini preduzeća. U razgovorima sa članstvom konstantovano je da usljed galopirajuće inflacije u 2022. Godini, obezbjeđenje povećane plaće kroz kolektivne ugovore samo po sebi nije dovoljno, zbog čega su tokom cijele godine sprovođene i akcije sindikata u cilju usklađivanja prihoda radnika sa porastom troškova života. Nažalost, povećanjem plaća i drugih prihoda nije moguće držati korak sa svakodnevnim rastom cijena. Osim o ovim pitanjima, na sastancima se razgovaralo i o zdravlju i sigurnosti na radu, uvjetima rada, HTZ-opremi, te o novostima vezano za ovu oblast u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i pratećim propisima.

Tom prilikom su članovi i članice imali mogućnost postavljanja pitanja, kako u vezi sa sindikalnim radom, tako i u vezi sa pojedinačnim slučajevima ostvarivanja prava radnika.

Dogovoreno je skoro održavanje radionice za članstvo SSŠPDP BiH Unsko-sanskog kantona, te su date upute vezano za predstojeće održavanje “Sindikalne škole 2022.” na kojoj se prednost daje mladim i ženama koji do sada nisu sudjelovali u edukaciji, kao i novim sindikalnim povjerenicima.

Obilazak terena se i dalje nastavlja.

RADNICI “SREDNJOBOSANSKIH ŠUMA” SE BORE S POŽAROM KOJI BJESNI NA PODRUČJU GORNJEG VAKUFA/USKOPLJA

RADNICI “SREDNJOBOSANSKIH ŠUMA” SE BORE S POŽAROM KOJI BJESNI NA PODRUČJU GORNJEG VAKUFA/USKOPLJA

Radnici ŠPD “Srednjobosanske šume” d.o.o./ ŠGD “Šume Središnje Bosne” d.o.o. Donji Vakuf od četvrtka 27.10.2022. godine poslijepodne intenzivno se bore se sa vatrenom stihijom koja je zahvatila borovu šumu na području Brezovače u općini Gornji Vakuf – Uskoplje. Situacija je alarmantna. Ulažu se vanljudski napori u cilju lokalizacije požara. U pomoć su pristigle i Oružane snage BiH, vatrogasci, GSS Gonji Vakuf – Uskoplje, ali požar još uvijek nije stavljen pod kontrolu. Teren, ekstremni uslovi i vremenske prilike otežavaju gašenje.

POSJETA PREDSTAVNIKA SINDIKATA INDUSTRIJE I ENERGETIKE NORVEŠKE NAŠEM SINDIKATU

POSJETA PREDSTAVNIKA SINDIKATA INDUSTRIJE I ENERGETIKE NORVEŠKE NAŠEM SINDIKATU

U posjeti SSŠPDP BIH nedavno je boravio Ole Kristian Paulsen, predstavnik za međunarodnu saradnju Sindikata industrije i energetike Norveške. Cilj ove posjete je bila razmjena iskustava i nastavak saradnje dva sindikata u narednom periodu, nakon okočanja pandemije COVID-a 19. Pritom su analizirani rezultati ranijih projektnih aktivnosti, a naročito projekti koji su sprovedeni u toku pandemije. Sindikat industrije i energetike Norveške u proteklim godinama podržao je značajne projekte SSŠPDP BIH, koji su doprinijeli razvoju sindikata i unapređenju njegovog rada, na čemu je rukovodstvo i članstvo ovog Sindikata posebno zahvalno.


SSŠPDP BIH je predstavio svoj plan rada nakon održanog Kongresa, te je ukazano na prioritetne zadatke Sindikata u narednom periodu. Sve aktivnosti usmjerene su isključivo na unapređenje prava radnika i radnica, članova Sindikata, kroz različite aktivnosti i aspekte djelovanja. U toku sastanka istaknut je značaj socijalnog dijaloga i potreba njegovog daljeg unapređenja na svim nivoima. Ukazano je i na poteškoće u radu sindikata u trenutnim društvenim uvjetima u BiH. Sindikat industrije i energetike Norveške je podržao sveukupni rad SSŠPDP BIH, te je dogovoreno dalje zajedničko djelovanje i mogući projekti u narednom periodu.