OSNOVANA KOMISIJA ZA IZMJENE ZAKONA O ŠUMAMA KS

25.05.2021. | Novosti

24.5.2021. god. je Adnan Delić, ministar privrede Kantona Sarajevo, u vezi sa izmjenama i dopunama Zakona o šumama KS, a u sklopu aktivnosti u svrhu, kako navodi „potpunog ukidanja parafiskalnog nameta za općekorisne funkcije šuma“ (OKFŠ), imenovao Stručnu komisiju za pripremu i izradu teksta izmjena i dopuna Zakona o šumama Kantona Sarajevo s ciljem sveobuhvatne zaštite šumskih dobara Kantona, kao i rješavanja problema vezanih za čuvare šuma, što bi u konačnici trebalo dovesti i do unaprijeđenja gospodarenja šumama.

Ministar Delić navodi da je krajnji cilj ovih izmjena zakona rasterećenje privrede potpunim ukidanjem naknada za općekorisne funkcije šuma, što je obećano u februaru, kad je smanjena naknada za OKFŠ za 50 %, tako da je imenovanje ove komisije, prema njegovim riječima, prvi korak u tom smjeru, gdje bi se kroz redovnu proceduru išlo u izmjene i dopune ovog zakona ili eventualno donošenje novog zakona o šumama KS.

To podrazumjeva i provođenje javne rasprave, kao i uključivanje u postupak donošenja zakona svih zainteresiranih institucija.

Osim toga je naveo da aktivnosti na pripremi i izradi izmjena i dopuna Zakona o šumama KS (ukoliko se ukaže mogućnost i eventualna potreba i za pripremom potpuno novog teksta Zakona o šumama) idu u smjeru usaglašavanja ovog zakona s međunarodnim konvencijama o zaštiti prirodnih resursa i zakona u FBiH koji se tiču oblasti šumarstva.

Istakao je da će se budući projekti koji su se finansirali iz sredstava OKFŠ-a finansirati iz budžeta Kantona. To su prije svega projekti kojima se podstiču i unaprijeđuju biološke funkcije šuma, odnosno održavanje biodiverziteta, te ekonomske i socijalne funkcije šuma, ali i Uprava za šumarstvo, kao sektor u Ministarstvu zadužen za oblast šuma.

Stručna komisija za izradu i pripremu ovog zakona sačinjena je od stručnjaka sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kojeg predstavljaju prof. dr. Ahmet Lojo i prof. dr. Mersudin Avdibegović, diplomirani inžinjer šumarstva, Refik Hodžić koji predstavlja Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, te Samir Omerović predstavnik JP “Sarajevo – šume”.

Predstavnici Ministarstva privrede u ovoj komisiji su Ednar Idriz, diplomirani pravnik i diplomirani inžinjer šumarstva Sead Alić iz Uprave za šumarstvo, te diplomirani inžinjer šumarstva Kemal Starogorčić iz Sektora poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i iz Sektora za pravne i ekonomsko – finansijske poslove i diplomirana pravnica Elma Perteši-Žunić, u svojstvu predsjednice Komisije.

Izvor: Zvanična facebook-stranica: Adnan Delic