VII KONGRES SSŠPDPBIH: POTVRĐENO JEDINSTVO SINDIKATA I KONTINUITET SINDIKALNE BORBE

25.10.2021. | Novosti

U petak, 22. oktobra 2021. god. u konferencijskoj sali Hotela Hollywood na Ilidži održan je VII kongres Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine. Kongres je organizovan u dva dijela, a u okviru svečanog dijela Kongresa, koji je bio otvoren za goste i medije, predstavljena je izložba fotografija “Rad radnika u sektorima šumarstva, drvne industrije i papira kroz vrijeme“.

Na početku Kongresa prisutnima se obratila predsjednica Lejla Ćatić koja se osvrnula na ulogu sindikata u toku 116 godina njegovog postojanja, istaknuvši značaj njegovog kontinuiteta još od samih početaka kada je 1905. godine osnovana prva Centrala Sindikata drvodjelskih radnika u Sarajevu. U kratkoj prezentaciji historijata Sindikata, predsjednica Ćatić se osvrnula na razvoj sektora šumarstva, prerade drveta i papira u različitim periodima istorije BiH sa fokusom kontinuiteta borbe za prava radnika.

Na kraju je istakla da sindikat pokušava na najbolji mogući način odgovoriti na potrebe i izazove novog vremena, pri čemu SSŠPDPBiH kroz različite inovativne programe svoj rad pokušava približiti članstvu i radnicima u skladu sa potrebama i zahtjevima modernog društva. Sindikat je članica BWI (Međunarodne federacije radnika u građevinarstvu i drvnoj industriji), te od 2017. god. i FSC-a (Socijalne komore Vijeća za nadzor šuma), kao i članica UŠIT-a i PLANFOR-a, te ima saradnju sa velikim brojem međunarodnih i domaćih sindikata i organizacija civilnog društva. Sindikat je sudjelovao i u Radnoj grupi za izradu nacionalnih FSC standarda.

U prezentaciji trenutnog stanja predsjednica Ćatić je pobrojala teškoće s kojima se radnici u sektorima suočavaju, ukazujući da u Federaciji BiH još uvijek nije donesen zakon o šumama, da ne postoji propis kojim se uređuje najniža plaća u Federaciji BiH, te da se radnici sve češće upošljavaju na određeno vrijeme i po potrebi, da nisu dovoljno plaćeni za svoj rad, kao i da su ovo sektori sa posebnim rizicima, gdje ima najveći broj oboljelih radnika. U posljednjim godinama evidentan je nedostatak radne snage u sektorima, naročito kvalifikovane radne snage, usljed masovnog odlaska mladih u inostranstvo. Poznata je i činjenica da, kada je u pitanju šumarstvo, drvna i papirna industrija, školski programi ne prate stvarne potrebe tržišta rada. Predsjednica Ćatić je naročito ukazala na potrebu sindikalnog organizovanja, jer se samo tako radnici mogu zaštiti u današnjim uvjetima, u nedostatku adekvatnih propisa. Stoga Sindikat ulaže ogromne napore kako bi se zaključili kolektivni ugovori, kako granski tako i pojedinačni, s ciljem zaštite i unapređenja materijalnih, ali i drugih prava radnika koja su samo načelno propisana Zakonom o radu.

Naglasila je da pravi sindikalni aktivista je onaj koji radi na terenu, zajedno sa radnicima i predstavnicima sindikalnih podružnica, a ne onaj koji u kancelariji čeka da mu se radnik obrati za pomoć.

Prisutnima se obratio i Coen van der Veer (Kun van der Fir), predstavnik BWI koji je izrazio podršku radu sindikata i istakao da je u sadašnjem trenutku, kada se svijet suočava sa jednim od najtežih izazova ikada, u okolnostima pandemije COVID-a 19 više nego ikad potrebna međunarodna radnička solidarnost. Gospodin van der Veer je čestitao Sindikatu na postignutim uspjesima pri zaključivanju kolektivnog ugovora potpisanog 21. septembra i multisektorskog sporazuma postignutog 9. juna ove godine te na uvođenju FSC standarda na području FBiH.

Učesnicima Kongresa obratio se video-porukom i predstavnik za međunarodnu saradnju Sindikata industrije i energetike Norveške Ole Kristian Paulsen koji je naglasio podršku ovog sindikata radu SSŠPDP BiH i dodao da će nastaviti pružati podršku i u budućnosti, u sklopu zajedničkih projekata.

U sklopu programa prikazani su dokumentarni i promotivni filmovi Sindikata o istoriji šumarstva, prerade drveta i papira, uslovima na radu na terenu u šumarijama i značaju sindikalne borbe. Također su i uručene zahvalnice istaknutim sindikalnim radnicima koji ove godine odlaze u zasluženu penziju.

U okviru prezentirane izložbe fotografija ukazano je da je ista rezultat napora i zalaganja članstva i Centrale Sindikata, koji su intenzivno radili na prikupljanju građe sa terena. Preko 150 fotografija  svjedoči o više od jednog stoljeća dugoj istoriji šumarstva, prerade drveta i papira i sindikalne borbe u BiH. Izložbu čine reprodukcije rijetkih fotografija iz pogona, prikaza rada na radilištima, šumarskih i radničkih časopisa i dokumenata iz perioda osmanske i austro-ugarske vladavine, kraljevine Jugoslavije, SFRJ kao i iz novijeg perioda nezavisne Bosne i Hercegovine. Izložbu čine i tekstovi o razvoju ovih grana privrede, prvim preduzećima, mašinama koje su se u određeno doba koristile, značajnim ličnostima, osnivačima kompanija, stručnjacima i sindikalnim aktivistima, začecima radničkog pokreta, prvim protestima, štrajkovima i osnivanjima radničkih udruženja. U tekstovima se osvrće i na istorijat šumarstva, prerade drveta i papira i u novijem periodu, ratne štete koje su ove grane pretrpjele za vrijeme rata u BiH 1992.-1995., kao i devastacije ekonomije u poslijeratnom periodu uzrokovane privatizacijom i uništavanjem nekadašnjih privrednih giganata, te se iznose i podaci o oživljavanju proizvodnje u ovim sektorima, obnovi kapaciteta i rastu izvoza kao i plasmana proizvoda na domaće tržište.

Drugi, radni dio Kongresa, bio je organizovan isključivo za članstvo, odnosno za izabrane delegate Kongresa. Pritom je izabrano rukovodstvo Sindikata za naredne četiri godine.

Kao što su mnogi učesnici istakli, i na ovom Kongresu je potvrđeno jedinstvo sindikata i kontinuitet sindikalne borbe, te je podcrtano da i u budućnosti ova borba ne smije prestati, već da se mora jačati i širiti kako bismo postigli da naši radnici dobiju šansu da ostvare egzistenciju dostojnu njihovog truda i rada.