ODRŽAN XV SVJETSKI KONGRES ŠUMARSTVA

06.05.2022. | Novosti, Vijesti

Šume štite život na Zemlji i imaju ključnu ulogu u održivom razvoju. Prednosti i koristi od šuma prožimaju brojne ciljeve i smjernice Programa UN-a za održivi razvoj do 2030. godine koji sadrži čitav dijapazon aktivnosti, od borbe protiv siromaštva do ublažavanja klimatskih promjena i očuvanja biodiverziteta. Međutim, ovi dragocjeni ekosistemi su izloženi rastućoj opasnosti od deforestacije (nestanka šuma), degradacije šume, neodrživih praksi gospodarenja šumama i efekata klimatskih promjena.

XV Svjetski kongres šumarstva koji je danas okončan u Seulu, pružio je značajnu priliku za globalnu šumarsku zajednicu da omogući da šume postanu sastavni dio diskusija i odluka u sklopu Programa UN-a za održivi razvoj do 2030. godine, kao i globalnih aktivnosti oporavka od posljedica pandemije COVID-a 19.

Na pomenutom kongresu su učestvovali i predstavnici naše krovne organizacije, Međunarodne federacije radnika u građevinarstvu i drvnoj industriji (BWI).

Kratka istorija Svjetskog kongresa šumarstva

Od kada je održan prvi Svjetski kongres šumarstva, u Rimu 1926. godine, ova manifestacija se realizuje svakih ca. šest godina i u sklopu iste se održavaju forumi za inkluzivnu diskusiju o ključnim izazovima i perspektivama za sektor šumarstva. 1954. godine je priprema i održavanje kongresa povjerena Organizaciji Ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu (FAO) u uskoj saradnji sa zemljom-domaćinom, što je praksa i danas.

Aktivnosti u sklopu Kongresa

Domaćin petnaestog kongresa je Vlada Republike Koreje, a kongres je trajao od 2. do 6. maja 2022. godine. Republika Koreja je zemlja koja visoko cijeni vlastita šumska bogatstva zbog njihovog ključnog utjecaja na ekosisteme, te pozitivne uloge u oblasti zdravlja i rekreacije i spremna je da mnoga stečena znanja podijeli sa globalnom zajednicom.

Pod sloganom „Izgradimo ekološki prihvatljivu, zdravu i postojanu budućnost sa šumama“, Kongres je potcrtao esencijalnu ulogu šuma u globalnom programu za održivi razvoj, obuhvativši između ostalog, Program UN-a za održivi razvoj do 2030. godine (te u sklopu njega i Smjernice za održivi razvoj), Globalne ciljeve u oblasti šumarstva, Pariški sporazum o klimatskim promjenama, UN-ovu deceniju obnove ekosistema i Globalni okvir za bioraznolikost poslije 2020. godine. Učesnici ove manifestacije su utvrdili ključne mjere i preporuke za jačanje uloge šuma. Također je naglašen i napredak u implementaciji preporuka sačinjenih u toku rada XIV. Svjetskog kongresa šumarstva 2015. godine.

Organizatori Kongresa su omogućili šire učešće u ovom globalnom događaju sa ciljem okupljanja hiljada ljudi iz svih dijelova svijeta i različitih sektora, uključujući i javni i privatni sektor, nevladine organizacije, organizacije civilnog društva, naučna tijela i šumarska društva. Objedinjavanjem tako raznolike grupe ljudi koji dijele zajedničku brigu za šume, Kongres je ohrabrio učesnike na vođenje inkluzivnih diskusija, stvaranje novih partnerstava i uvrštavanje problematike kojom se bavi šumarstvo u globalne programe održivog razvoja i aktivnosti oporavka od posljedica pandemije COVID-a 19.

Učešće predstavnika BWI

Predstavnici BWI-a su u svojim aktivnostima u toku Kongresa naglašavali pitanja socijalnog dijaloga kao osnove za postizanje dostojanstvenih uslova rada. Kako su naglasili predstavnici naše krovne ogranizacije, „socijalni dijalog je važno sredstvo za uspostavljanje osnovnih radničkih prava na udruživanje i kolektivno pregovaranje“.

„Socijalni dijalog je mehanizam koji treba da poluči rezultatima kao što su kolektivno pregovaranje, pravno obavezujući granski sporazumi, pristup povjerenicima za zdravlje i zaštitu na radu radnim mjestima i funkcionalni odbori za bezbjednost i zaštitu na radu. Posvećenost socijalnih partnera socijalnom dijalogu za rezultat mora imati konkretne akcije na radnim mjestima. U suprotnom, sve je samo prazna priča“, istakao je predstavnik BWI, Apolinar Z. Tolentino.

Izvori: https://eustafor.eu/event/xv-world-forestry-congress/
BWI attends World Forestry Congress, pushes for more social dialogue