POSJETA CENTRALE SSŠPDP BIH ČLANSTVU UNSKO-SANSKOG KANTONA

01.11.2022. | Novosti, Vijesti

U okviru plana redovnih posjeta terena, članova i članica sindikanih podružnica SSŠPDP BIH, predsjednica SSŠPDP BiH, sa predsjednikom Kantonalnog odbora USK i saradnicom u centrali SSŠPDP BiH su 12. i 13.10.2022. godine posjetili podružnice na području Unsko-sanskog kantona. Održani su sastanci u više sindikalnih podružnica u Ključu, Bosanskom Petrovcu, Cazinu, Bihaću i Bosanskoj Krupi. Cilj posjete je praćenje rada sindikata na terenu, implementacija zakona i drugih propisa, informisanje o problemima i izazovima sa kojima se u svom radu suočava članstvo, kao i sindikalna rukovodstva podružnica. PRAKSA SSŠPDP BIH JE Povezivanje članstva i stalni kontakt sa sindikalnim rukovodstvom podružnica i članstvom u cilju bolje informisanosti i blagovremenog djelovanja.

Na proširenim sastancima u sindikalnim podružnicama, članovi Sindikata su upoznati s aktivnostima koje je Sindikat realizovao u proteklom periodu, a naročito u vezi sa kolektivnim pregovaranjem, te aktivnostima borbe za usklađivanje plaća shodno porastu troškova života. Ukazano je na značaj kolektivnog pregovaranja i potpisanog Kolektivnog ugovora u ŠPD “USŠ” koji je već godinu dana na snazi. Generalno gledajući, članstvo svih sektora pokriveno je kolektivnim ugovorima. Članstvo drvne i papirne industrije pokriveno je granskim Kolektivnim ugovorom, dok su za sektor šumarstva potpisani kolektivni ugovori na razini preduzeća. U razgovorima sa članstvom konstantovano je da usljed galopirajuće inflacije u 2022. Godini, obezbjeđenje povećane plaće kroz kolektivne ugovore samo po sebi nije dovoljno, zbog čega su tokom cijele godine sprovođene i akcije sindikata u cilju usklađivanja prihoda radnika sa porastom troškova života. Nažalost, povećanjem plaća i drugih prihoda nije moguće držati korak sa svakodnevnim rastom cijena. Osim o ovim pitanjima, na sastancima se razgovaralo i o zdravlju i sigurnosti na radu, uvjetima rada, HTZ-opremi, te o novostima vezano za ovu oblast u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i pratećim propisima.

Tom prilikom su članovi i članice imali mogućnost postavljanja pitanja, kako u vezi sa sindikalnim radom, tako i u vezi sa pojedinačnim slučajevima ostvarivanja prava radnika.

Dogovoreno je skoro održavanje radionice za članstvo SSŠPDP BiH Unsko-sanskog kantona, te su date upute vezano za predstojeće održavanje “Sindikalne škole 2022.” na kojoj se prednost daje mladim i ženama koji do sada nisu sudjelovali u edukaciji, kao i novim sindikalnim povjerenicima.

Obilazak terena se i dalje nastavlja.