SEDMI DAN MEĐUNARODNE KAMPANJE „16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA“: “ZAUSTAVIMO RODNO ZASNOVANO NASILJE U SVIJETU RADA!”

02.12.2022. | Novosti, Vijesti

I ove godine se Samostalni sindikat šumarstva prerade drveta i papira BiH pridružuje kampanji „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ koja se u svijetu redovno obilježava od 25. novembra do 10. decembra. Borba protiv rodno zasnovanog nasilja u svijetu rada je jedan od fokusa sindikalnog djelovanja te naš sindikat tome posebno posvećuje pažnju u sklopu svojih aktivnosti. Ova problematika je bila i jedna od glavnih tema manifestacije “Sindikalna škola 2022” koju je naš sindikat održao 4. i 5. novembra.

U svijetu je 25. novembar proglašen Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i potrebno ga je obilježiti tako da se osude svi oblici rodno zasnovanog nasilja, od nasilja u porodici, silovanja, seksualnog uznemiravanja, do nasilja počinjenog od strane države, uključujući i torturu i zlostavljanje žena političkih zatvorenica jer  predstavljaju kršenje ljudskih prava.

Kampanja „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ treba da dovede u fokus svog rada okvir ljudskih prava i koristi ga kako bi osigurala da državni i nedržavni akteri pokažu odgovornost za nasilje nad ženama.

Poražavajući su podaci da svaka peta odrasla žena, tokom svog života, bar jednom bude žrtva fizičkog nasilja, dok svaka deseta žena  bude žrtva seksualnog nasilja.

Prije 60 godina usvojena je Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima koja u članu 1. naglašava da se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima i od tada se 10. decembar obilježava kao Međunarodni dan ljudskih prava

Dovodeći u vezu ova dva datuma naglašava se potreba uklanjanja svih oblika nasilja nad ženama koje predstavlja pitanje zaštite ljudskih prava i da akti nasilja nad ženama nisu ništa drugo do kršenje ljudskih prava. Tema ovogodišnje kampanje na svjetskom nivou je “Zaustavimo rodno zasnovano nasilje u svijetu rada!”, kako bi se nastavilo sa targetiranjem institucija u kojima je zastupljeno rodno zasnovano nasilje i vršiti pritisak na njih putem uvođenja sistemskih promjena. U BiH žene nemaju zvanične podatke o tome da li su manje ili isto plaćene od muškaraca za isti posao (zadnji podaci datiraju iz 2006. godine). U BiH su žene suočene sa problemom nezaposlenosti. Žene u BiH nemaju pristupa povjerljivom i sigurnom sistemu podnošenja žalbi u vezi s diskriminacijom na osnovu spola ili seksualnim uznemiravanjem na radnom mjestu. BiH, takođe nije uspostavila sistem zaštite prava žena koje koriste porodiljsko odsustvo niti je unaprijedila zaštitu prava na naknade tokom porodiljskog odsustva. Opšte mjere štednje ne uzimaju u obzir položaj i prava žena koje nose ekonomiju brige i direktno prebacuju teret pronatalitetnih politika na žene.

Život bez nasilja i diskriminacije je pravo i obaveza svih nas!

Izvor: arsbih.gov.ba i fondacijacure.org