SASTANCI UPRAVE I SINDIKATA JP ŠUME TUZLANSKOG KANTONA D.D. KLADANJ: TRENUTNA KRIZA ZAHTIJEVA STALNI ANGAŽMAN

SASTANCI UPRAVE I SINDIKATA JP ŠUME TUZLANSKOG KANTONA D.D. KLADANJ: TRENUTNA KRIZA ZAHTIJEVA STALNI ANGAŽMAN

U posljednjem periodu održana su dva sastanka Uprave i Sindikalnog odbora JP “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj. Na prvom sastanku, održanom 30.6., Sindikat je tražio povećanje plaća i naknada shodno porastu indeksa potrošačkih cijena u BiH, te ukazao na teškoće i izazove sa kojima se susreću radnici tog preduzeća. Uprava je predstavila aktuelnu situaciju u Društvu te informisala Sindikat o aktivnostima koje su poduzeli i realizovali u ovoj godini, u periodu od njihovog imenovanja do danas. Direktor Društva je naglasio da je situacija teška i da se intenzivno radi na prevazilaženju dugogodišnjih problema koji su Društvo doveli do krize poslovanja. Istaknuto je da je, shodno rezultatima, moguće samo djelimično udovoljiti zahtjevima Sindikata.

Dogovorena je isplata naknade za vjerski praznik, te je zaključeno da se zajedničkim naporima Uprave, Sindikata i radnika pokuša uraditi više. Potrebno je zajednički raditi na izgradnji boljih odnosa i poslovnog ambijenta i pronaći adekvatna rješenja u prevazilaženju dugogodišnjih problema i unaprjeđenju poslovanja Društva. Dogovoreno je da se novi zajednicki sastanak održi za mjesec dana i da će se na njemu razmatrati i drugi zahtjevi Sindikata, prije svega linearno povećanje plaća i toplog obroka.

Drugi zajednički sastanak održan je 03.8. u direkciji Društva. Tema sastanka bila je unaprjeđenje rada Društva i povećanje plaća i naknada. Uprava je predstavila pokazatelje rezultata rada za prethodni period. Dogovoreno je povećanje toplog obroka. Prisutni su informisani da je trenutno u izradi novi pravilnik o radu kojim se trebaju unaprijediti prava radnika, a krajem godine uprava i sindikat otvorit će dijalog za zaključivanje novog pojedinačnog kolektivnog ugovora. S obzirom da je situacija u Društvu kompleksna, dogovoreno je da će Uprava i Sindikat najmanje jednom mjesečno analizirati stavke i da će na temelju postignutih rezultata vršiti povećanje materijalnih prava. Također je zaključeno da će Uprava i Sindikat najmanje jednom mjesecno razmatrati stanje u Društvu, s ciljem unaprjeđenja prava radnika i povećanja njihovih materijalnih prava.

Na oba sastanka prisustvovala je predsjednica SSŠPDP BiH Lejla Ćatić.

SEKRETAR ZA OBRAZOVANJE BWI, JASMIN REDŽEPOVIĆ, U RAZGOVORU SA PREDSJEDNICOM SSŠPDPBIH: SINDIKAT MORA UVIJEK BITI PRISUTAN NA TERENU

SEKRETAR ZA OBRAZOVANJE BWI, JASMIN REDŽEPOVIĆ, U RAZGOVORU SA PREDSJEDNICOM SSŠPDPBIH: SINDIKAT MORA UVIJEK BITI PRISUTAN NA TERENU

Sekretar za obrazovanje Međunarodne federacije radnika u građevinarstvu i drvnoj industriji (BWI) Jasmin Redžepović je 27.7.2022. godine posjetio Centralu Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH i razgovarao sa predsjednicom Lejlom Ćatić o aktuelnim pitanjima i problemima članstva ovog sindikata.

Predsjednica ga je informisala o realizaciji planiranih zadataka u prvih šest mjeseci 2022. godine, kao i o planovima za naredni period. Ukazala je na probleme sa kojima se suočavaju radnici u Federaciji BiH, a to su izrazito niske plaće koje su nedovoljne za dostajanstven život radnika, te još uvijek značajno prisutan prekarni rad, gdje imamo primjere da radnici, uz prekide, dugo vremena rade po ugovoru o radu na određeno vrijeme, a neki od njih i po 10 i više godina, nedovoljna saradnja nadležnih inspekcija sa sindikatima, ograničeno djelovanje inspekcija na terenu, problem nabavke zaštitne opreme (po Zakonu o javnim nabavkama), te loš kvalitet opreme, sve veći problem nedostatka radne snage koja odlazi iz BiH i druge teme. Pritom je naglašeno da su isti problemi prisutni i u privatnom i u javnom sektoru.

Predsjednica je naročito ukazala na značaj zaključivanja kolektivnih ugovora, granskih i pojedinačnih, kojima se osiguravaju veća prava radnika od prava utvrđenih Zakonom o radu i drugim propisima. Ukazano je i na potrebu za pojačanim obilascima radnika i međusobnim povezivanjima članstva u cilju razmjene informacija i iskustava, kako bi se bolje djelovalo i odgovorilo na svakodnevne izazove.

Razgovaralo se i o održavanju Kongresa BWI-ja planiranog za oktobar u Španiji, te o trenutnim aktivnostima ove međunarodne organizacije. Jasmin Redžepović je upoznao predsjednicu sa aktivnostima BWI-ja u vezi sa održavanjem predstojećeg kongresa. Razmjenjena su i mišljenja u pogledu globalnog djelovanja sindikalnog pokreta i rada sindikata u regiji, ali i šire. Tematizirani su brojni problemi sa kojima se sindikati suočavaju, pri čemu je ukazano i na pozitivna iskustva u radu pojedinih sindikata. Istaknuto je da sindikat mora biti prisutan na terenu među radnicima. Na kraju je zaključeno da je moguće na adekvatan način analizirati probleme, izazove i utvrđivati smjernice za rad sindikata u narednom periodu te na osnovu toga valjano djelovati, samo ako se razgovara sa radnicima te ako se upoznaje s uvjetima njihovog rada na radnom mjestu i iz prve ruke čuju njihovi problemi.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST SA SJEDNICE GLAVNOG ODBORA SSŠPDPBIH: STANJE U REALNOM SEKTORU ALARMANTNO, NI POVEĆANJE PLAĆA NIJE DOVOLJNO ZA DOSTOJANSTVEN ŽIVOT RADNIKA

SAOPĆENJE ZA JAVNOST SA SJEDNICE GLAVNOG ODBORA SSŠPDPBIH: STANJE U REALNOM SEKTORU ALARMANTNO, NI POVEĆANJE PLAĆA NIJE DOVOLJNO ZA DOSTOJANSTVEN ŽIVOT RADNIKA

Sarajevo, 29. jula 2022. godine 

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

(Stanje u realnom sektoru alarmantno, nedostatak radnika, povećane plaće nisu dovoljne za dostojanstven život radnika)

Glavni odbor Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH na sjednici održanoj u Sarajevu, 28.7.2022. godine razmatrao je aktualnu situaciju u realnom sektoru sa posebnim osvrtom na sektore šumarstva, prerade drveta, proizvodnje namještaja i prerade i proizvodnje papira u Federaciji BiH, koja je zabrinjavajuća sa više aspekata, a korišteni su i podaci “Analize kretanja cijena u BiH i uticaj kretanja na dohodak radnika u periodu oktobar 2021 – maj 2022. godine sa posebnim osvrtom na sektore šumarstva, prerade drveta i papira”, pripremljene od strane stručnih lica. 

Konstatovano je da je stanje generalno u realnom sektoru alarmantno te, da se radnici ovih sektora nalaze na granici dostojanstvenog života zbog značajnog povećanja troškova života od oktobra prošle godine koje ne prati adekvatno povećanje plaća radnika. Svakodnevno povećanje troškova života “guta” ranije povećane i usklađene plaće u sektorima, a sve dodatno usložnjava nedostatak radne snage i stalni odliv kvalifikovanih radnika, prisutan prekarni rad i dr.

Sindikat je u protekloj i ovoj godini kroz Kolektivni ugovor za djelatnost drvne i papirne industrije u FBiH i pojedinačne kolektivne ugovore u šumsko-privrednim društvima uspio obezbijediti usklađivanje plaća i naknada radnicima. U sedam mjeseci 2022. godine zaključeni su kolektivni ugovori u četiri šumsko-privredna društva kojim su značajno unaprijeđena prava radnika te osigurano proširenje primjene Kolektivnog ugovora za drvnu i papirnu industriju u Federaciji BiH. 

Međutim, bez obzira na uložene napore u cilju unapređenja prava radnika, galopirajućim povećanjem cijena osnovnih životnih namirnica i ukupnih troškova života povećanje plaća je neosjetno, a  plaće su nedovoljne za dostojanstven život većine radnika i njihovih porodica. Dostojanstven život ne mogu obezbijediti ni radnici čija je plaća u visini prosječne plaće na nivou Federacije BiH, a oni koji imaju manje plaće od prosječne plaće ne mogu pokriti ni trećinu  troškova četveročlane porodice. 

Odgovorne institucije kasne u donošenju adekvatnih programa pomoći radnicima, ili su isti nedovoljni i pro forme radi. Uredbom Vlade FBiH o isplati jednokratne novčane pomoći daje se mogućnost, ali ne stvara obaveza poslodavcima, da radnicima isplate jednokratnu novčanu pomoć u iznosu do 1.080 KM. Treba imati u vidu, da nisu svi poslodavci u mogućnosti isplatiti navedeni iznos pomoći, dio poslodavaca nije u mogućnosti pomoć isplatiti u jednokratnom iznosu odmah, a Uredba nije precizirala sam način isplate navedene pomoći, pa je dilema da li poslodavac pomoć može isplatiti u više davanja, ili samo u jednom iznosu do kraja ove godine, što otežava provođenje ove mjere. 

Probleme u sektorima šumarstva, drvne i papirne industrije dodatno usložnjava nedostatak radne snage i to proizvodnih radnika (sjekači, traktoristi, tapetari, montažeri i dr.). Mladi napuštaju Bosnu i Hercegovinu, pa se nedovoljno proizvodnih radnika javlja na oglase za posao, tako da se određeni proizvodni procesi kako u javnim, tako i u privatnim kompanijama dovode u pitanje. Iako je vidan nedostatak radnika, još uvijek je prisutan prekarni rad. I dalje se radnici u kompanijama (javnim i privatnim) angažuju po osnovu ugovora na određeno vrijeme uz prekide, pa radnici iste poslove po ugovorima na određeno vrijeme rade preko 10 godina. Ovi radnici pate od neizvjesnosti u životu bez predvidljivosti ili sigurnosti, što utiče na njihovo materijalno ili psihološko stanje. Uz to se dodaju i loši uvjeti rada bez adekvatnih nadzora nadležnih inspekcija. Veći broj poslodavaca nije iskazao osjetljivost u pogledu provođenja adekvatnih mjera u uvjetima visokih temperatura za rad na otvorenom i u zatvorenim prostorima. Izostaju potrebne kontrole inspekcija rada i zaštite na radu u cilju prevencije i suzbijanja određenih neželjenih posljedica za radnike na radu i u vezi sa radom. Nedostaju tačne i redovne informacije o uvjetima rada i zaštiti radnika na radu kod poslodavca, broju povrijeđenih radnika i smrtnim slučajevima, koji se nažalost vješto zataškavaju. 

Nedostatak radnika u šumarstvu odražava se i na procese rada u kompanijama u drvnoj i papirnoj industriji. Kompanije iz ovih sektora suočene su sa nedostatkom sirovine što usporava dalje procese. Kompanija “Natron-Hayat” d.o.o. Maglaj ponovo je suočena sa problemom redovnog snabdijevanja sirovinom na koji način su ozbiljno dovedeni u pitanje dalji opstanak kompanije i 900 radnih mjesta, te egzistencija isto toliko porodica. Iako je kompanija “Natron-Hayat” d.o.o. Maglaj jedna od vodećih kompanija, među prvih 20 u Bosni i Hercegovini, nema dovoljne podrške od strane nadležnih institucija vlasti.

Glavni odbor Sindikata je na jučerašnjoj sjednici donio zaključke u pogledu globalnog djelovanja sindikata prema institucijama vlasti te zaključke u pogledu daljih aktivnosti u okviru dijaloga sa poslodavcima i donošenja adekvatnih mjera za prevazilaženje trenutnog stanja, osiguranja dostojanstva radnika na radu i njihovih primanja te unapređenja prava radnika u narednom periodu.

 Glavni odbor je podržao prijedlog za održavanje protesta sindikata u septembru 2022. godine sa stavom da najniža plaća radnika ne može biti niža od prosječne plaće u Federaciji BiH.

S tim u vezi se od Vlade Federacije BiH i kantonalnih vlada te drugih institucija zahtijeva hitno poduzimanje potrebnih aktivnosti i mjera u cilju stvaranja okvira za povećanje plaća i drugih prava radnika, te donošenje programa kojima će se radnicima i njihovim porodicama osigurati život dostojan čovjeka, stvoriti sigurno socijalno okruženje i motivirati radnici da ostanu u Bosni i Hercegovini.  Apeluje se na nadležne inspekcije, da pojačaju i redovno vrše nadzore u cilju prevencije i obezbjeđenja sigurnog radnog okruženja i zdravlja radnika generalno, ali i za vrijeme nepovoljnih vremenskih uslova u realnom sektoru.

PREDSJEDNIK 

Lejla Ćatić 

POTPISANI NOVI KOLEKTIVNI UGOVORI

POTPISANI NOVI KOLEKTIVNI UGOVORI

U petak, 22.7.2022. godine u direkciji Društva potpisan je Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavca i radnika u KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo. Kolektivni ugovor potpisali su direktor Samir Omerović i povjerenik Kemal Kapetanović.

Kolektivnim ugovorom značajno su unaprijeđena prava radnika i radnica u KJP “Sarajevo-šume”, prije svega materijalna prava, te stvorene pretpostavke za dalje aktivnosti, a to je donošenje novog pravilnika o radu i sistematizacije i organizacije poslova. Nakon popisivanja, isti će biti dostavljen na oglašavanje u “Službenim novinama KS”.

Svečanom činu potpisivanja prisustvovali su ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić, pomoćnik ministra Kemal Starogorčić, predstavnik Uprave za šumarstvo Sead Alić i predsjednica SSŠPDP BiH Lejla Ćatić.

Sindikat je od početka godine nastavio aktivno raditi na kolektivnom pregovaranju i zaključivanju novih pojedinačnih kolektivnih ugovora. Tako je 13.6. zaključen Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavca i radnika u Šumarstvu “Prenj” Konjic, a potom 4.7.2022. i kolektivni ugovor za radnike u JP “Bosanskohercegovačke šume”.

STUPIO NA SNAGU PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

STUPIO NA SNAGU PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Izmjenama Pravilnika stvoreni su uvjeti za neoporezivu isplatu 1.080 KM pomoći radnicima, shodno članu 19. Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa cijena (“Službene novine Federacije BiH”, broj 55/22)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak objavljen u “Službenim novinama FBiH”, broj 57/22 od 20.07.2022. godine i stupio na snagu 21.7.2022. godine.

Također, izmjenom Pravilnika smanjeno je i porezno opterećenje za porezne obveznike koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu, na način da će u periodu od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika , tj.21.7.2022. do 31.12.2022. godine, plaćati porez u visini od 50% propisanog iznosa.

Dakle, porezni obveznici kojima je odobreno plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu, porez na dohodak plaćaju u sljedećim mjesečnim iznosima:

a) obveznici koji obavljaju obrtničke djelatnosti i djelatnosti koje su srodne obrtničkim, sami bez zapošljavanja drugih lica 70,00 KM , plaćaju u iznosu od 35,00 KM;

b) obveznici koji obavljaju stare i tradicionalne zanate 30,00 KM, plaćaju u znosu od 15,00 KM;

c) obveznici koji obavljaju prijevoz putnika samo sa jednim sredstvom prijevoza 50,00 KM, plaćaju u iznosu od 25,00 KM),

d) obveznici koji obavljaju prijevoz tereta jednim prijevoznim sredstvom nosivosti do 8 tona 80,00 KM, plaćaju u iznosu od 40,00 KM) i

e) obveznici koji obavljaju djelatnost trgovine na malo ličnim radom izvan prodavnice 70,00 KM, plaćaju u iznosu od 35,00 KM.

Tekst pravilnika možete pročitati na ovoj web-stranici, pod sljedećim linkom: https://ssspdp.ba/wp-content/uploads/2022/07/PRAVILNIK-O-DOPUNAMA-PRAVILNIKA-O-PRIMJENI-ZAKONA-O-POREZU-NA-DOHODAK.pdf

MINISTARSTVO FINANSIJA FBIH: NA JEDNOKRATNU POMOĆ RADNICIMA SE NEĆE OBRAČUNAVATI POREZI I DOPRINOSI

MINISTARSTVO FINANSIJA FBIH: NA JEDNOKRATNU POMOĆ RADNICIMA SE NEĆE OBRAČUNAVATI POREZI I DOPRINOSI

Prema informacijama koje je danas prenio portal Klix.ba, Federalno ministarstvo finansija je, u skladu s Uredbom o pomoći stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena, donijelo odluku kojom se na jednokratnu pomoć radnicima neće obračunavati porezi i doprinosi.

Iz Federalnog ministarstva finansija saopćili su da je donijet Pravilnik o dopuni pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak kojim se izuzima plaćanje poreza na dohodak jednokratne pomoći.
Riječ je o jednokratnoj pomoći radnicima u visini od 1.080 KM koju je Vlada FBiH donijela na sjednici održanoj 7. jula.

“Uredbom je propisano da poslodavac može izvršiti isplatu jednokratne pomoći zaposleniku, isključivo na njegov transakcijski račun, u visini do 1.080,00 KM najkasnije do 31. decembra. Navedena pomoć, isplaćena pod uslovima utvrđenim Uredbom, se ne smatra plaćom ili naknadom plaće prema odredbama Zakona o radu te ne podliježe obračunu plaćanja poreza i doprinosa”, navodi se u saopćenju Federalnog ministarstva finansija.

Pored toga, ministarstvo navodi da se ovim Pravilnikom propisuje porezno rasterećenje ograničenog trajanja za obrtnike koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu, tako što se umanjuju propisani mjesečni paušalni iznosi poreza na dohodak za 50 posto do 31. decembra.

Izvor: Klix.ba