POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVCA I RADNIKA U JP “BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME” D.O.O. GORAŽDE

13.01.2022. | Novosti

U ponedjeljak, 10.1.2022. godine u prostorijama Vlade Bosansko-podrinjskog kantona potpisan je Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u JP “Bosansko-podrinjske šume” d.o.o. Goražde.

Kolektivni ugovor potpisali su premijerka Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Aida Obuća, direktor JP “Bosansko-podrinjske šume” d.o.o. Goražde Mirza Pjano, Lejla Ćatić predsjednica Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH i Džemo Čavrk, povjerenik Sindikalne podružnice.

Kolektivnim ugovorom regulisana su prava i obaveze ugovornih strana, te je posebno uređeno niz materijalnih prava radnika, najniža satnica kao osnovica za obračun plaća, dodaci na plaću (minuli rad, prekovremeni rad, rad na dane sedmičnog odmora, rad na dane praznika, noćni rad, uvjeti rada i dr.), grupe složenosti poslova, pravo na naknadu za prevoz, topli obrok, regres, kao i duže trajanje godišnjeg odmora od zakonom utvrđenog, pripravnost, kišni dani, rad sindikalnih predstavnika i dr. Nakon popisivanja isti će biti dostavljen na oglašavanje u “Službenim novinama BPK”.

Potpisani Kolektivni ugovor je prvi pojedinačni ugovor zaključen u JP “Bosansko-podrinjske šume” d.o.o. Goražde. Kolektivnim ugovorom unaprijeđena su prava radnika u navedenom Društvu, a obaveza poslodavca je da u narednom periodu uskladi Pravilnik o radu sa organizacijom i sistematizacijom poslova i to najkasnije 90 dana od dana stupanja na snagu. Kolektivni ugovor stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja.